Bestyrelse

Her kan du se hvem Lillebælt Sport og Kulturs bestyrelse er, samt bestyrelsens opgaver og ansvar.

Hvem er vi?

Lillebælt Sport og Kulturs nuværende bestyrelse består af følgende personer

Otto Lindskov
​Bestyrelsesformand

Søren Illum

Næstformand

Lars Mørk

Sekretær

Erik Yde

Bestyrelsesrepræsentant

Henrik Ladekjær

Bestyrelsesrepræsentant

Regitze Tilma

Bestyrelsesrepræsentant, udpeget af Middelfart byråd

Allan Buch

Bestyrelsesrepræsentant, udpeget af Middelfart byråd

Opgaver og ansvar

Ifølge Lillebælt Sport og Kulturs gældende vedtægter står følgende om bestyrelsen i § 8:

Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 eller 8 medlemmer, hvoraf 3 er valgt for 2 år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde.
​2 medlemmer er på valg i ulige år og et medlem er på valg i lige år.
​Formanden, der tillige er formand for repræsentantskabet, vælges direkte på repræsentantskabsmødet, for to år ad gangen, i lige år. Næstformanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet for to år ad gangen, i ulige år.
​2 medlemmer udpeges af Kommunens byråd for dettes valgperiode.
​Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt med en sekretær.
Valgbare til bestyrelsen er repræsentantskabet og de af bestyrelsen særskilt inviterede personer jf. § 7 stk. 4.
​Efter repræsentantskabsmødet har den valgte bestyrelse mulighed for at udpege endnu et bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer i forhold til bestyrelsens opgaver og udfordringer.
​Udpegningen er gældende frem til næste repræsentantskabsmøde.
​Kun personer, der er fyldt 18 år, kan vælges eller udpeges til bestyrelsen.​

Stk. 2 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig ved et fremmøde på over 50 %.
​Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens (i dennes fravær næstformandens) stemme afgørende.

​Stk. 3 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg, hvoraf dog mindst et medlem skal være medlem af bestyrelsen eller repræsentantskabet.

Ifølge Lillebælt Sport og Kulturs gældende vedtægter er bestyrelsens opgaver og ansvar ifølge § 9:

Stk. 1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Lillebælt Sport og Kultur og er herunder ansvarlig for Lillebælt Sport og Kulturs økonomi. Det påhviler bestyrelsen at føre referat og have ansvar for, at der føres et pålideligt og ordentligt regnskab, og at der hvert år udarbejdes årsrapport.

Stk. 2 Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, inddragelse af nye driftsenheder, samt beslutning om optagelse af lån, forelægges Middelfart Kommunes byråd til orientering.
Endvidere udarbejder bestyrelsen, forud for hvert regnskabsårs begyndelse, budget for Lillebælt Sport og Kulturs drift og forelægger budgettet for Middelfart Kommunes byråd til orientering.

Stk. 3 Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab forelægges, og bestyrelsen afgiver beretning om Lillebælt Sport og Kulturs drift i det forløbne år, på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 4 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren for Lillebælt Sport og Kultur. 

Følg os

​Hjertestartere:

  • Lillebæltshallerne: ved hovedindgang (hænger indendørs) og indgang til genoptræningscenter (hænger udendørs)
  • I Strib Fritids- og Aktivitetscenter udendørs på væg mod parkeringsplads
  • I Strib Svømmehal (hænger udendørs)

Kontakt os

Lillebælt Sport og Kultur

Færøvej 74-76
​5500 Middelfart

​CVR: 27878814

Tlf. 64 41 29 66

Lillebælt Sport og Kultur
Færøvej 74-76
5500 Middelfart
Tlf.: 64412966
info@lsok.dk

Strib Fritids- og Aktivitetscenter

Ny Billeshavevej 1
5500 Middelfart
Tlf.: 64412980
info@lsok.dk

Strib Svømme- og Motionscenter
Øster Allé 4
5500 Middelfart
Tlf.: 64412966
fitness@lsok.dk

info@lsok.dk

King Pin Bowl & Diner
Færøvej 67
5500 Middelfart
Tlf.: 64412966
bowling@lsok.dk