Repræsentantskab

Her kan du læse om Lillebælt Sport og Kultur repræsentantskab og –møder. Her vil du også se dato for næste repræsentantskabsmøde, når denne foreligger.

Næste repræsentantskabsmøde

Dato for næste repræsentantskabsmøde bliver offentliggjort på denne side. 

Det næste repræsentantskabsmøde afholdes tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19:30. Vi har sendt en invitation pr. mail den 1. juni 2020. 

Vi glæder os til at se dig. 

Repræsentantskab​

Ifølge Lillebælt Sport og Kulturs gældende vedtægter står følgende om Repræsentantskab i § 6:


​Stk. 1
Repræsentantskabet er Lillebælt Sport og Kulturs højeste myndighed.

Stk. 2 Lillebælt Sport og Kulturs repræsentantskab udgøres af bestyrelsen og en af hver enkelt forening eller anden juridisk enhed jf. § 4 stk. 1 udpeget person.

Stk. 3 Kun personer der er fyldt 18 år kan indgå i repræsentantskabet.

Stk. 4 Udtrædelse af repræsentantskabet sker automatisk, når en forening eller anden juridiske enhed ophører eller udmelder sig af Lillebælt Sport og Kultur.

Repræsentantskabsmøde

Ifølge Lillebælt Sport og Kulturs gældende vedtægter står følgende om Repræsentantskabsmøde i § 7:

Stk. 1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år før den første april med følgende minimumsdagsorden:

​1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Årsberetning fremlægges og godkendes

​3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

​4. Indkomne forslag

​5. Valg af formand hhv. valg af næstformand iht. § 8 stk. 1

​6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

​7. Eventuelt

Stk. 2 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde foretages af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på Lillebælt Sport og Kulturs hjemmeside og via e-mails til hver enkelt driftsenhed, samt bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet, samt angive sted og tidspunkt for mødets afholdelse.

Stk. 3 Forslag, der agtes fremsat på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Stk. 4 Stemmeret med hver en stemme har de i § 6 beskrevne personer samt bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindelig majoritet af de stemmeberettigede fremmødte. Bestyrelsen kan invitere personer uden forudgående tilknytning til Lillebælt Sport og Kultur til deltagelse ved repræsentantskabsmødet, dog uden stemmeret.

Stk. 5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes efter bestemmelse af bestyrelsen, og skal afholdes når en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer skriftlig fremsætter krav herom overfor bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal da afholdes senest fire uger efter, at begæringen er fremsat. Indkaldelse sker efter ovennævnte regler.

Stk. 6 Såvel ordinært som ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes i Middelfart kommune.

Følg os

​Hjertestartere:

  • Lillebæltshallerne: ved hovedindgang (hænger indendørs) og indgang til genoptræningscenter (hænger udendørs)
  • I Strib Fritids- og Aktivitetscenter udendørs på væg mod parkeringsplads
  • I Strib Svømmehal (hænger udendørs)

Kontakt os

Lillebælt Sport og Kultur

Færøvej 74-76
​5500 Middelfart

​CVR: 27878814

Tlf. 64 41 29 66

Lillebælt Sport og Kultur
Færøvej 74-76
5500 Middelfart
Tlf.: 64412966
info@lsok.dk

Strib Fritids- og Aktivitetscenter

Ny Billeshavevej 1
5500 Middelfart
Tlf.: 64412980
info@lsok.dk

Strib Svømme- og Motionscenter
Øster Allé 4
5500 Middelfart
Tlf.: 64412966
fitness@lsok.dk

info@lsok.dk

King Pin Bowl & Diner
Færøvej 67
5500 Middelfart
Tlf.: 64412966
bowling@lsok.dk